AnasayfaspaceHaberlerspaceYazılarspaceTelevizyonspaceVideospaceForumspaceProgramspaceKaynaklarspaceLinklerspace
Bulunduğunuz bölüm:   Anasayfa / Sosyoloji - Bilimsel Tarih - Örnek Sınav Soruları
Sosyoloji - Bilimsel Tarih - Örnek Sınav Soruları
 1. Tarih öncesi çağlara baktığımızda insanların temel uğraşları nelerdir, bilimsel düşüncenin farkı nedir, bu uğraşların bilimsel düşünce açısından önemi nedir?
 2. Bilimsel düşüncenin kökeninde hangi düşünceler etkin olmuştur, neden bunlar bilimsel düşünce üzerinde doğrudan etkili değildir, bilimin ortaya çıkması için ne tür bir anlayış gereklidir?
 3. Bilimin neden Rönesans döneminde ortaya çıktığını toplumsal yapıdaki özellikler açısından açıklayınız.
 4. Bilimin gelişmesini anlatan evrimsel aşamanın temel özellikleri nelerdir, hangi tür bilgileri kapsamaktadır?
 5. Bilimin gelişmesini anlatan devrimsel aşamanın özellikleri nelerdir, hangi tür bilgileri kapsıyor, örnek veriniz.
 6. Bilimsel düşüncede teorilerin önemi nedir, teorilerin benimsenmesinde etkili olan unsurlar nelerdir, ne zaman bu teoriler geçerliliklerini kaybetmektedirler?
 7. Bilimsel geleişmeyi açıklayan evrimsel ve devrimsel aşamalarını birbirlerini tamamlayıcı süreçler açısından izah ediniz.
 8. Mezopotamya uygarlığının bilimsel düşünceye (teknik, düşüncel açıdan) katkıları nelerdir, bunlar neden bilimsel düşüncenin ortaya çıkmasını doğrudan etkilememişlerdir?
 9. Mısır Uygarlığının Bilimsel düşünceye katkıları nelerdir?
 10. Antik Yunan'da bilimsel gelişmeye katkıda buluna düşünürler kimlerdir, katkıları nelerdir?
 11. Batlamyus'un bilimsel düşüncedeki yeri ve önemi nedir?
 12. Batlamyus teorisinin geçerliliğin uzun yıllar sürdürmesinin nedeni nedir?
 13. Ortaçağ dönemini bilimsel gelişme açısından açıklayınız.
 14. İslam dünyasının bilimsel gelişmeye katkıları nelerdir, bu dönem neden önemini yitirmiştir?
 15. Rönesans sonrası modern bilimin gelişmesinde etkili olan çeşitli alanlardaki yenilikler nelerdir?
 16. Kopernik'in bilimsel gelişmedeki önemi nedir? Neden düşünceleri o dönemde tepki çekmiştir?
 17. Bruno'nun bilimsel gelişmedeki önemi nedir?
 18. Kepler'in hangi düşünceleri bilimsel gelişmede etkili olmuştur?
 19. Newton'un metod anlayışını açıklayınız. Bunu sosyal bilimlerin metodu anlayışından değerlendiriniz.
 20. Bilimsel gelişmelerin incelene dört döneminde toplumsal yaşama bakış açısından belirleyici özelliklerini (Newton ve Einstein'da dahil) anlatınız.
 21. Bilimin olgusal olma özelliğini anlatınız.
 22. Bilimin mantıksal olma özelliğini anlatınız.
 23. Bilimin nesnel olma özelliğini anlatınız.
 24. Bilimin Eleştirel olma özelliğini anlatınız.
 25. Bilimin genelleştirici olma özelliğini anlatınız.
 26. Bilimin geneli arayıcı olma özelliğini anlatınız.
 27. Bilimin seçici olma özelliğini anlatınız.
 28. Varsayım nedir, bilimsel incelemelerdeki temel varsayımlarımız nelerdir?
 29. Bilimde nedensellik kavramını açıklayınız.
 30. 19. Yüzyıl Bilim Anlayışını anlatınız
 31. 20. Yüzyıl Bilim Anlayışını anlatınız
 32. Durkheim'ın sosyal olgu kavramını açıklayınız, niçin bu kavram üzerinde durduğunu izah ediniz.
 33. Durkheim sosyolojinin konusu ve alanını felesefe ve psikolojiden nasıl ayırmıştır?
 34. Durkein sosyal olguları kaça ayırmıştır, temel özelliklerini örnekler vererek inceleyiniz.
 35. Durkheim'ın Toplumsal işbölümü adlı eserinin temel konusu nedir?
 36. Durkheim işbölümü hakkında tarihsel yorumları, önyargıları nasıl açıklamıştır?
 37. Durkheim'a göre işbölümünün toplumda asıl görevi nedir? İncelenmesi nasııl olmaktadır, Hangi unsurları incelemesine temel olarak almıştır?
 38. Mekanik Dayanışma'nın Durkheim'a göre temel özellikleri nelerdir?
 39. Durkheim'a göre organik dayanışmanın temel özellikleri nelerdir?
 40. Durkheim'da parçalı toplum kavramını inceleyiniz.
 41. Durkheim'da toplumların sıralanmasında hangi faktör etkili olmaktadır, nedenini izah ediniz.
 42. Durkheim işbölümünü sebeplerini nasıl izah etmiştir, anlatınız.
 43. Durkheim işbölümünün sebeplerini hangi teoriye dayandırarak izah etmiştir, açıklayınız.
 44. Durkheim' a göre ortak bilinç nedir, açıklayınız.
 45. Durkheim'da ortak bilincin gücünü belirleyen temel unsur nedir, açıklayınız.
 46. Durkheim'ın sosyoloji anlayışını temelinde olan düşüncelerini açıklayınız.
 47. Durkheim'ın işbölümü tanımı ile iktisatçıların tanımını karşılaştırınız.
 48. Durkheim' a göre işbölümünün anormal halleri nelerdir, açıklayınız.
 49. Durkheim intihar olgusu hakkında daha önceki dönemlerdeki tanımları nasıl anlatmıştır, izah ediniz.
 50. Durkheim'da bencil intiharı anlatınız.
 51. Durkheim'da elcil intiharı anlatınız.
 52. Durkheim'da anomik intiharı anlatınız.
 53. Durkheim'da Sosyal olguların incelenmesine yönelik kuralları anlatınız.
 54. Durkheim'da Sosyal olguların Normal ve Patolojik Ayrımına İlişkin Kuralları anlatınız.
 55. Durkheim'da toplumsal tiplerin kurulmasına ilişkin kuralları anlatınız.
 56. Durkheim'da sosyal olguların açıklanmasına ilişkin kuralları anlatınız.
 57. Durkheim'da sosyal olguların ispatına ilişkin kuralları anlatınız.
 58. Tönnies'in sosyolojizm anlayışını anlatınız.
 59. Tönnies'te genel sosyolojinin, inceleme alanı ve alt dallarını anlatınız.
 60. Tönnies'te toplumbilimin temel kavramları nelerdir?
 61. Tönnies'te toplumsal bütünlük kuramının ana hatları nelerdir?
 62. Tönnies'te toplumsal normlar kaça ayrılmaktadır, anlatınız.
 63. Tönnies'te toplumsal değerler kuramı kaça ayrılmaktadır?
 64. Tönnies'te toplumsal kurumlar kaça ayrılmaktadır? Örnekler veriniz.
 65. Tönnies'te uygulamalı toplum bilimi anlatınız.
 66. Tönnies'te deneysel toplum bilimi anlatınız.
 67. Tönnies'in belli başlı incelemeleri nelerdir, belirtiniz.
 68. Tönnies'te irade kavramını anlatınız.
 69. Tönnies cemaat (topluluk) kavramını kaça ayırmıştır, açıklayınız.
 70. Tönnies'te topluluk tipinin temel özellikleri nelerdir, açıklayınız.
 71. Tönnies'te toplum tipinin temel özellikleri nelerdir, açıklayınız?
 72. Tönnies bu ikili (dikotomik ) ayrımı nasıl yorumlamaktadır, açıklayınız.
 73. Tönnies'te iradelere bağlı olarak ortaya çıkan, davranış ve duygu çeşitleri nelerdir, açıklayınız.
 74. Tönnies'te ttopluluk ve toplum tiplerinde toplumsal istencin belirlenmesi ve bunların örgütlenme biçimi ve temel ilgilerini açıklayınız.
 75. Simmel'in etkilendiği kişiler kimdir, hangi konularda inceleme yapmıştır, sayıltıları nelerdir, metodolojisi nasıldır, açıklayınız.
 76. Simmel'in tipolojisini anlatınız.
 77. Simmel ve Durkeim arasındaki toplum tanımı açaısından fark nedir, açıklayınız.
 78. Simmel'e göre sosyolojinin alanı nedir,
 79. Simmel bireyin davranışlarını kaç kısımda incelemektedir, bunları inceleyecek olan bilim dalları nelerdir?
 80. Simmel'de Formel sosyolojiyi açıklayınız.
 81. Simmel'de sayıların grup yapısını belirleyen etkisini anlatınız.
 82. Simmel 'de birey ve grup arasındaki dialektik ilişkiyi anlatınız.
 83. Simmel'de Yoksulluk kavramını anlatınız.
 84. Simmel'de Yabancı kavramını anlatınız.
 85. Simmel Para felesefesi adı altındaki eserinde değeri nasıl izah etmiştir, anlatınız.
 86. Simmel'in topluluk ve toplum hakkındaki düşüncelerini Tönnies'le ilişkilendirerek anlatınız.
 87. Pareto'ya göre sosyoloji ve ekonominin benzerlik ve farklılıkları nelerdir, anlatınız.
 88. Pareto'ya göre sosyolojinin metodu ve konusu nedir, anlatınız.
 89. Pareto insanların davranışalrını kaç kategoriye ayırmıştır, anlatınız.
 90. Pareto'nun sosyoloji metodunun temel özellikleri nedir, anlatınız.
 91. Pareto'ya göre toplumsal yapının şekillenmesinde etkili olan unsurlar ve bunları inceleyecek bilimler nelerdir?
 92. Pareto toplumun iç yapısından ortaya çıkan etkenleri kaç grupta toplamıştır?
 93. Pareto'ya göre tortuları anlatınız.
 94. Pareto'ya göre Türemleri anlatınız.
 95. Pareto'ya göre ekonomik çıkarları anlatınız.
 96. Pareto'ya göre bireylerin ayrı cinstenliğini anlatınız.
 97. Pareto'ya göre seçkinlerin dolaşımı kuramını anlatınız